Återköp av aktier i MTG under vecka 19, 2022

Stockholm
May 16, 2022
07.00 PM CEST

Under perioden 9 maj – 13 maj 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 213 845 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000412371) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur.

Stockholm
May 16, 2022
07.00 PM CEST

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 5 072 282 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 125 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 7 juni 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
9 maj 2022 35 890 105,7672 3 795 984,81
10 maj 2022 47 355 109,6801 5 193 901,14
11 maj 2022 46 456 111,8176 5 194 598,43
12 maj 2022 48 148 107,8476 5 192 646,24
13 maj 2022 35 996 112,0212 4 032 315,12

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Morgan Stanley Europe SE för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 13 maj 2022 till 750 923 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 117 015 055.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Press filer
Buyback Appendix SWE Week 19
Tillbaka